Het project

Visie, concept & doelstellingen

Lees in andere talen: SpainSpainFranceGermanyItalyUnited Kingdom(Great Britain)

Onze visie

FoTRRIS wil een transitie van het bestaande onderzoeks- en innovatie-systeem (O&I)naar een verantwoordelijk onderzoeks- en innovatiesysteem bevorderen. Wij zijn van mening dat het bestaande O&I systeem niet zo verantwoordelijk is als het zou moeten zijn. Inderdaad, de duurzaamheidsperformantie van onze kenniseconomieën laat veel te wensen over, ondanks dat kenniseconomieën beschikken over grote hoeveelheden wetenschappelijke kennis en technische kunde.

Daarom is het cruciaal om het kennnispotentieel te benutten in het voordeel van iedereen. Het huidige O&I-systeem berust echter op een top-down benadering, en gevestigde, maar niet onderbouwde overtuigingen met betrekking tot de rol van wetenschap en technologie in economie en samenleving verhinderen dat het potentieel voluit benut wordt.

Het concept ‘verantwoordelijk onderzoek en verantwoordelijk innovatie’(RRI is het Engelstalige acroniem)  is ontworpen om de zwaktes van het O&I-systeem te verhelpen. René von Schomberg definieert  RRI als een ‘transparant, interactief proces dat maatschappelijke actoren en innovatoren uitnodigt om wederzijds rekening te houden met elkaar en oog te hebben voor de ethische aanvaardbaarheid, duuzaamheid en maatschappelijke wenselijkheid van het innovatieproces en de vermarktbare producten die er uit voortvloeien (om een gepaste maatschappelijke inbedding van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen mogelijk te maken)’. [1]

Het toepassen van RRI is, echter, geen gemakkelijk proces. Onderzoekers bevinden zich nauwelijks in een positie waarin zij RRI methodologieën kunnen toepassen, zelfs als zij het zouden willen, omwille van structurele en culturele hindernissen die niet bevorderlijk zijn voor RRI .

Daarom dit FOTRRIS-project: om die hindernissen te benoemen en, zo mogelijk, te overwinnen.

[1] von Schomberg in Responsible Innovation (2013)

Ons concept en onze doelstellingen

Aangezien wij het eens zijn met de definitie van RRI die René Von Schomberg voorstelt, vinden wij het ook noodzakelijk dat het proces zo collaboratief mogelijk is. Inderdaad, inbreng van diverse visies en culturen maakt het mogelijk om inzicht te verschaffen in een zo groot mogelijke  hoeveelheid van potentiële oplossingen voor een gegeven probleem. Om die reden hebben wij de prefix ‘co’ toegevoegd aan het RRI-concept. Bovendien focust FOTRRIS op het oplossen van ‘glocale’ uitdagingen, aangezien maatschappelijke uitdagingen weliswaar globaal zijn, maar zich manifesteren op manieren die beïnvloed worden door lokale omstandigheden. Met andere woorden, wij pogen locale manifestaties van globale uitdagingen op een lokaal niveau op te lossen.

De doelstelling van FoTRRIS is om een efficiënte en doeltreffende methode aan te bieden aan onderzoekers, burgers, ondernemingen en beleidsmakers om ‘glocale’ uitdagingen aan te pakken op een manier die overeenstemt met het co-RRI-concept. Onze methode berust op het samenstellen van transitie-arenas die ondersteund worden door een ‘competentiecel’. Transitie-arenas zijn groepen van visionaire personen die gedreven zijn om samen een glocale uitdaging  aan te pakken. De ‘competentiecel’ zal bestaan uit onderzoekers die expertise hebben op het vlak van co-RRI en zij zullen hun expertise delen met de leden van de transitie-arenas.

Om deze transitie-arenas te realiseren, zal het FoTRRIS-project het co-RRI concept verder verduidelijken als een stage-gate methodologie om een gestandariseerd en verantwoordelijk antwoord te garanderen op glocale uitdagingen en op de organisatie en werking van transitie-arenas en competentie-cellen. Een online collaboratief platform zal ontwikkeld worden dat leden van transitie arenas toelaat om samen te werken, gebaseerd op de stage-gate methodologie. Transitie-experimenten zullen uitgevoerd worden in 5 landen (Oostenrijk, België, Hongarije, Italië en Spanje) om de FoTRRIS concepten en collaboratieve hulpmiddelen te testen en valideren. Zodra deze gevalideerd zijn, zal het FoTRRIS-consortium zich inzetten om de resultaten zo ruim mogelijk te verspreiden, en om deze duidelijk onder de aandacht te brengen van beleidsmakers. We beogen ook het formuleren van beleidsvoorstellen om de institutionalisering van competentiecellen (en de ontwikkeling van transitie-arenas) te bevorderen met de hulp van publieke overheden.

FoTRRIS proces

Process-NL

Startpakket voor de transitie-arena

Op het einde van het project zal trainings- en ondersteuningsmateriaal publiek beschikbaar gesteld worden op de FoTRRIS website opdat ieder individu of iedere groep mensen een transitie-arena en competentiecel kan uitwerken binnen de eigen context. Het startpakket zal gedetailleerde toelichting bevatten over de FoTRRIS methodologieën, handleidingen over hoe het collaboratieve platform te gebruiken en over hoe de competentiecel in te zetten.

WAAR WIJ ZIJN OP IN HET PROJECT…

Co-RRI conceptontwikkeling

70%

Ontwerp van transitie-arena en competentiecel

70%

Onwikkeling van een online collaboratief platform

100%

Transitieexperimenten

80%

Validatie en outreach workshop

80%

Formulering van beleidsvoorstellen en richtlijnen

50%